Óvodánk napjainkban

Folyamatos pályázatokon való sikeres részvétellel tudtuk felújítani felszereltségünket: a bútorzatot, játékszereket, irodaszereket és új udvari fajátékokat vásárolhattunk.

Óvodánkat támogatja az egyházközség Örömhír Alapítványa, amely a pályázatokhoz szükséges segítséget is megadja.
Elkészítettük az új Helyi Óvodai Programot, melynek meghatározója a keresztyén nevelés. Nevelési rendszerünk valamennyi területét áthatja, átfogja a keresztyén hit, így a lelki nevelés kiemelt nevelési feladatunk. Bibliaköri foglalkozásainkat heti két alkalommal tartjuk mindkét csoportban.

Evangélikus nevelésünk célja, hogy a gyermekeinket evangélikus szellemben, a magyar haza hű polgáraivá, evangélikus gyermekeinket egyházunk öntudatos, hű és áldozatkész tagjaivá, a más felekezetű gyermekeket egyházunk megbecsülésére és a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartására nevelje, minden gyermekünket a hatályos állami közoktatási törvényben megfogalmazott oktatási célkitűzésének megfelelően nevelje, a Biblia szellemében, a lutheri tanítások szerint az ökumenizmust szem előtt tartva.

 

Evangélikus egyházunk oktatási, nevelési intézményeiben az egyház irányítása meghatározza nevelőmunkánkat. A keresztyén világnézetet, értékrendet igyekszünk a gyermekekben kialakítani és megőrizni. A mindennapokhoz szervesen kapcsolódnak egyházunk hagyományai, szokásrendszere, közös áhítatok, ima, csendes napok, egyházi rendezvények, ünnepek, műsorok, tanévnyitó és záró istentiszteletek, ökumenikus istentiszteletek.

 A családoknak szeretnénk segítséget adni a keresztyén szellemben történő nevelésben, életmód kialakításában. Célunk, hogy a gyermek Istent élő személyként, létezőként ismerje meg, és ne tárgyiasult erkölcsi szokásokhoz kötődjön. Keresztyén elkötelezettségű nevelésünkben meghatározó szerepe van a gyermeki személyiség elfogadásának, személyiségének tiszteletben tartásának és a gyermek iránti őszinte szeretetnek.
Fontosnak tartjuk megismertetni gyermekeinkkel a Megváltóhoz kötött élet hasznát, miért jó Jézus Krisztushoz tartozni, Vele járni a mindennapokat. Tőle olyan erőt, békességet, örömöt, szeretetet, türelmet kapunk, ami tiszta, igaz és örök. A hétköznapok apró csodáira, a természet szépségeire, a másság elfogadására hívjuk fel a figyelmüket.

Keresztyén nevelési célunk a gyermekekben meglévő félelmek, szorongások feloldása, az Istenben való elrejtettség, védettség biztonságának megmutatása. Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek hétköznapi életében váljanak gyakorlattá a bibliai fogalmak, kifejezések, épüljenek be mindennapi beszédükbe.
Kiemelt nevelési feladatunk a lelki nevelés, az értelmi nevelés, és az ének-zenei nevelés, aminek keretében a furulya megszólaltatása is szerepel.


A kiemelt nevelési területek, elsősorban a lelki nevelés, meghatározzák egész óvodai nevelési programunkat. Áthatja a környezetismeretet és annak szeretetére nevelésünket a vizuális kultúra, a testnevelés és a matematika területét. Az irodalmi neveléshez szükséges mese-vers anyagot szintén keresztyén nevelési célunk szerint válogattuk össze. A zenével való komolyabb foglalkozást, a zenei nevelést különösen fontosnak tartjuk óvodánkban. A gyermekdal anyagot, mondókákat Forrai Katalin: Ének az óvodában c. könyvéből tanítjuk a gyermekeknek. Ez kiegészül az Istent dicsérő és a bibliaköri anyagunkhoz kapcsolódó énekekkel. Komoly gyűjtő, kereső munkát folytattunk annak érdekében, hogy a 3-6 éves korú gyermekek hangterjedelmének megfelelő dalkészletet válogassunk össze.
Szeretnénk megéreztetni a gyermekekkel, hogyan lehetett és lehet ma is énekkel, hangszerekkel dicsérni, hálát adni, örömöt, szomorúságot, kérést kifejezni Istennek. Érzelmeinket az ének-zene segítségével is közvetíthetjük egymás és Isten felé.

2001 szeptemberétől integrált nevelés kezdődhetett meg kibővült óvodánkban. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és az integrált csoportban levő 5 sérült gyermek felzárkóztatását fejlesztő foglalkozások keretében végezzük mindhárom csoportunkban.

 

 

Albumok

Adventi hangverseny_1

Gyereknap

Farsang

Mikulás_11